×

Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 De volgende leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met GPmedia B.V. te Gennep, uitgeverij en acquisitiebureau, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Door met GPmedia een overeenkomst aan te gaan doen afnemers/opdrachtgevers/abonnees afstand van eventueel door hen gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

1.2 Uitgesloten is aansprakelijkheid van GPmedia voor schade, van welke aard ook, die de wederpartij leidt als gevolg van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in de actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals deze is opgenomen in de uitgaven van GPmedia.


2. Betaling

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en blijven 30 dagen van kracht.

2.2 Tenzij anders vermeld zijn alle tarieven exclusief BTW.

2.3 Betaling van facturen dient te geschieden zonder inhouding of korting binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en op de door GPmedia in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta. Indien niet tijdig aan betalingsverplichtingen wordt voldaan, is GPmedia gerechtigd terstond, zonder ingebrekestelling, het volledige factuurbedrag, vermeerdert met de incassokosten, ineens op te vorderen. In geval van niet tijdige betaling van een factuur wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 15 % als vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, welke daardoor ontstaan, met een minimum van € 50,- (inclusief BTW).

2.4 Geleverde producten blijven eigendom van GPmedia totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

2.5 GPmedia behoudt zich te alle tijden het recht voor om vooruitbetaling te verlangen.

2.6 De door GPmedia gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. De inhoud van folders, brochures en tarievenkaarten zijn onder voorbehoud en binden GPmedia niet.


3. Abonnementen

3.1 Abonnementen gelden tot wederopzegging tenzij anders overeengekomen. De minimum looptijd van een abonnement bij GPmedia is één jaar. Opzegging kan alleen schriftelijk tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

3.2 Abonnementen worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, jaarlijks gefactureerd voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan. Alle abonnementstarieven zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

3.3 GPmedia behoudt zich het recht voor om prijzen van abonnementen jaarlijks aan te passen. De abonnee kan bij prijsverhogingen het abonnement onmiddellijk schriftelijk opzeggen, echter alleen voordat de verhoging intreedt.

3.4 GPmedia kan abonnementen met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de abonnee niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen. Het is de abonnee niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GPmedia, rechten en/of plichten die aan een abonnement ontleent worden over te dragen aan een derde.


4. Advertenties

4.1 Alle verkeer met adverteerders en bemiddelaars geschiedt conform de algemeen geldende “Regelen voor het Advertentiewezen” gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements Rechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland.

4.2 GPmedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van advertenties en voor eventuele schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van niet, niet tijdige of niet goede plaatsing van advertenties.

4.3 Indien een advertentie wordt opgegeven ter plaatsing tot wederopzegging behoeft de uitgever de plaatsing niet op eigen initiatief te staken indien het gecontracteerde minimum aantal plaatsingen of millimeters wordt overschreden. Staking van de plaatsingsorder dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden.

4.4 Voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties is GPmedia niet aansprakelijk. Verzoeken om korting of gratis herplaatsing kunnen derhalve niet worden ingewilligd.

4.5 GPmedia behoudt zich het recht voor om opgegeven advertenties te weigeren op grond van de inhoud, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling of redenen van principiële aard.

4.6 Een advertentiecontract heeft een looptijd van maximaal 12 achtereenvolgende kalendermaanden. Na afloop van deze termijn vervalt voor de adverteerder het recht op plaatsing.

4.7 GPmedia behoudt zicht het recht voor de prijs van lopende advertentiecontracten te verhogen. De adverteerder heeft in dit geval het recht zijn contract te annuleren.

4.8 GPmedia behoudt zich het recht voor de verschijningsdata en verschijningsfrequentie van haar uitgaven te wijzigen. De contractomvang van het advertentiecontract wordt in een dergelijk geval instandgehouden.

4.9 GPmedia behoudt zich het recht voor alle advertentiecontracten geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang te annuleren of de uitvoering daarvan tijdelijk op te schorten, in geval van bedrijfsstoring, papierschaarste, staking, uitsluiting of andere omstandigheden van overmacht, zonder verder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor eventueel ontstane schade, van welke aard ook, voor de adverteerder.

4.10 De aanlevering van advertentiemateriaal wordt beschouwd als de instemming met de orderbevestiging en het ondertekenen daarvan. Voorzover geen telefonische of schriftelijke overeenkomst is gesloten, wordt het onaangekondigd aanleveren van advertentiemateriaal beschouwd als het plaatsen van een advertentieopdracht, tenzij door de klant uitdrukkelijk anders vermeld.


5. Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door GPmedia uitgegeven werken, berusten bij GPmedia. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (digitaal) materiaal te verwijderen of te wijzigen.


Aldus bepaald op 28 februari 1998 te Gennep,

P. Peeters
Directeur GPmedia
Van Schaeck Mathonsingel 8
6512 AP Nijmegen